Hem » nyheter

”koncept, planering, genomförande och avslut”

15 oktober 2018 Inga kommentarer

Projektavdelningen i Holgersgruppen förklarar.

Jag heter Kenneth, och jag är en av projektledarna i Holgersgruppen. Min roll i ett projekt är att sköta den operativa ledningen och övergripande ansvaret för upphandling/finansiering, drift och kvalitet. Ett projekt kan omfatta allt från mindre ombyggnationer av befintliga byggnader till större nybyggnationer som pågår under en längre tid.

Mitt huvudsakliga fokus i projektet är att utveckla teorier och metoder för hur projektet kommer att genomföras på bästa möjliga sätt för våra kunder och för oss som leverantör, och vi arbetar hårt för att se till att du får vad du vill ha och behöver. Det kan vara kompletta produktionslinjer, en lackbox, ett blandningsrum eller förarbetsplatser. Vad som än kommer att levereras arbetar vi hårt för att få den bästa lösningen för att garantera bästa möjliga lönsamhet, tillförlitlighet och slutresultat. Holgerkoncernens uppdrag är ”Ta ansvar för att våra kunder har utrustning som ger en säker, produktiv och lönsam arbetsplats.”

Projektet är uppdelat i fyra delar; koncept, planering, genomförande och avslut.

När du har blivit kund skapar vi ett projektteam med en projektledare, ingenjörer och elektriker. Vi har interna möten där vi förbereder den bästa projektledningen och den bästa utformningen för din leverans. Vi deltar också i byggnadsmöten

och projektledningsmöten med byggherren och deras underleverantörer. Detta för att skapa en ännu större förståelse för det arbete som ska utföras, samt att vara en teknisk länk för dig i processen.

Koncept 

Syfte: Säkerställa att ett eventuellt projekt kommer till att vara fördelaktigt utifrån verksamhetens resurser och det endamålsenliga behovet. Detta görs genom att vi undersöker vilka alternativ som finns och att vi slutligen tar fram det alternativ som passar dig bäst.

Planering

Syfte: Säkerställa att Holgersgruppen och dess underleverantörer har god förståelse för det arbete som krävs för att genomföra projektet.

Planlägga den överordnade ledningen som tidsplaner och personalbehov.

Genomförande

Syfte: Leverera i tid och genomföra faserna i tid utifrån de planer och stategier som framgår från byggmöten och planeringsmöten.

Avslut

Syfte: Säkerställa ett strukturerat och formellt avslut av projektet samt en god överlämning och upplärning för dig som användare.

När projektet är färdigställt

När projektet är igång är uppföljningen av projektet viktig för att projektet ska gå som planerat och det når de uppsatta målen. Vi har två former av uppföljning; det formella och det informella.

 Den formella uppföljningen

Består av lägesrapporter, gruppmöten, statusmöten / projektmöten etc. En formaliserad uppföljning är nödvändig för att säkerställa god förvaltning av projekt. I den formella uppföljningen innebär det att man registrerar status avseende kvalitet, framsteg/resultat och resursförbrukning/kostnader.

 

Den informella uppföljningen.

Regelbundna samtal med de som är involverade i projektet och att jag går in i projektet på ett djupare plan fångar ofta upp framtida utmaningar.

På det sättet kan vi spara tid och resurser och vidta åtgärder tidigare.

Slutsats

Min roll i projekten är också att vara positiv, stöttande och motivera teamet för att ge bästa möjliga service. Dessutom anser jag att det är viktigt om ett projekt ska lyckas att alla måste kunna uttrycka sina tankar och åsikter. Men det är jag som projektledare som har det övergripande ansvaret för att se till att det fattas rätt beslut utifrån en övergripande bedömning. Det är mitt jobbat att kontrollera så att alla som arbetar med projeket vet vad de ska göra och när de ska göra det.

Hela grundtanken bakom våra projekt är att vi ska göra kunden glad och stolt över sin arbetsplats, det innebär ibland förändringar i projektet under resans gång. Det innebär att jag som projektledare måste ha god kontroll över alla förändringar i projektet (tid, kvalitet och kostnad). Även små förändringar kan skapa utmaningar för ett projekt. Min uppgift är att beskriva hur förändringen kommer att påverka det som är planerat och det arbetet som är påbörjat, de uppgifter som ska utföras, tidsramen och andra möjliga konsekvenser.

Vad som ger mig energi och tillfredställelse i min arbetsdag är att se kundnöjdhet och den stolthet kunden visar i slutfasen och vid överlåtelsen. Varje gång vi överlämnar ett avslutat projekt till en kund berör den mig långt in i hjärtat. Detta ger drivkraft till nästa projekt jag tar mig an.

Hälsningar,Kenneth Bjerkesmoen Projektledare

Ställ en fråga eller lämna en kommentar!

Fyll i uppgifterna nedan. Dessa sparas inte av oss men av din webbläsare för att du ska slippa fylla i de nästa gång. Du kan prenumerera på dessa kommentarer via RSS.